Þórr và người khổng lồ Skrýmir (1930) – tranh của Charles E. Brock

Þórr và người khổng lồ Skrýmir (1930) – tranh của Charles E. Brock

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.