Hành trình của Þórr với người khổng lồ Skrýmir (1920) – tranh của Newell Convers Wyeth

Hành trình của Þórr với người khổng lồ Skrýmir (1920) – tranh của Newell Convers Wyeth

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.