Þórr và người khổng lồ Skrýmir (1882) – tranh của F. W. Heine

Þórr và người khổng lồ Skrýmir (1882) – tranh của F. W. Heine

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.