Vé (Lóðurr)

Vé là con trai của hai người khổng lồ – BorrBestla. Đôi khi Vé cũng được gọi là Lodur, Lodar hoặc Lother. Cùng với hai người anh em trai của mình – ÓðinnVili (Hœnir), Vé giết tên khổng lồ Ymir và sáng tạo ra vũ trụ.

Khi tạo ra loài người, Lóðurr đã tặng cho món quà là cảm giác và áo quần mặc ngoài cho người đàn ông và phụ nữ đầu tiên.