Þórr đến thật gần Skrýmir và thu hết sức… (1886) – tranh của Edward O. Davey

Þórr đến thật gần Skrýmir và thu hết sức… (1886) – tranh của Edward O. Davey

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.