Þórr đánh vật với Elli tại chỗ của Útgarða-Loki (1930) – tranh của Charles E. Brock

Þórr đánh vật với Elli tại chỗ của Útgarða-Loki (1930) – tranh của Charles E. Brock

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.