Óðinn, Hœnir, và Loki chạm trán Þjazi (1885) – tranh của Lorenz Frølich

Óðinn, Hœnir, và Loki chạm trán Þjazi (1885) – tranh của Lorenz Frølich

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.