Týr đặt tay vào mõm Fenrir (1930) – tranh của Charles E. Brock

Týr đặt tay vào mõm Fenrir (1930) – tranh của Charles E. Brock

Both comments and trackbacks are currently closed.