Bestla

Nữ khổng lồ. Bestla (“người vợ”) là con gái của người khổng lồ băng giá Bölþorn. Bestla trở thành vợ của vị thần đầu tiên Borr – con trai của Búri. Bestla là mẹ của ba vị thần Æsir: Óðinn, Vili. Một số học giả cho rằng Bestla là chị em gái với Mímir.