Gná

Gná là một người hầu cận khác của Frigg, và có lẽ là người đưa tin cho Frigg. Gná có một con ngựa tên Hófvarpnir có thể bay trên trời hoặc trên mặt nước. Gná biểu tượng cho cơn gió.