Óðinn, thông qua Bragi, đón chào các Einherjar vào Valhalla (1882) – tranh của W. Engelhard

Óðinn, thông qua Bragi, đón chào các Einherjar vào Valhalla (1882) – tranh của W. Engelhard

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.