Người khổng lồ Skrýmir và Þórr (1871) – tranh của Louis Huard

Người khổng lồ Skrýmir và Þórr (1871) – tranh của Louis Huard

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.