Þjazi, trong lốt đại bàng, bắt cóc Iðunn (1902) – tranh của Elmer Boyd Smith

Þjazi, trong lốt đại bàng, bắt cóc Iðunn (1902) – tranh của Elmer Boyd Smith

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.