Iðunn bị Þjazi bắt đi (1920) – tranh của Harry George Theaker

Iðunn bị Þjazi bắt đi (1920) – tranh của Harry George Theaker

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.