Các norns Urðr, Verðandi, và Skuld với đầu của Mímir (1920) – tranh của Franz Stassen

Các norns Urðr, Verðandi, và Skuld với đầu của Mímir (1920) – tranh của Franz Stassen

Comments are closed, but you can leave a trackback: Trackback URL.